Kancelaria notarialna, a taksa i zasady jej pobierania

Notariusz działa w kancelarii notarialnej, a w wyjątkowych sytuacjach, poza nią, na podstawie ustawy prawo o notariacie. Jest on powołany do dokonywania czynności notarialnych, które mają charakter urzędowy. Jest również uprawniony i zobowiązany do pobierania opłat znanych jako taksa notarialna. Ponieważ zasady jej pobierania dla wielu są tajemnicą, w niniejszym artykule postaramy się przybliżyć czym jest taksa notarialna i czy z czynnościami notariusza wiążą się ukryte opłaty.

Czynności notarialne

O czynnościach notarialnych ustawodawca mówi w art. 79 ustawy prawo o notariacie, zaliczając do nich sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, innych czynności na podstawie przepisów odrębnych, a nadto przyjmowanie i przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, spisywanie protokołów i doręczanie oświadczeń. Nadto notariusz jest zobowiązany udzielać stronom wyjaśnień w zakresie dokonywanych czynności i sporządzania aktów i dokumentów w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna jest nie tylko miejscem świadczenia usług przez notariusza. Tytułem przykładu, prowadząc działalność gospodarczą w miejscowości Olsztyn, przekazując notariuszowi na przechowanie dokumenty firmy, dokona on ich odpowiedniego zabezpieczenia w siedzibie kancelarii. To tu właśnie notariusz przechowuje oryginały aktów notarialnych i oddane na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe czy pieniądze. Kancelaria notarialna to również miejsce pracy wykwalifikowanych pracowników wspierających pracę notariusza, którzy są gotowi do niesienia pomocy i udzielenia odpowiedzi na każde pytanie związane nawet z nietypową sprawą. Możemy się o tym przekonać odwiedzając stronę  https://www.notariuszolsztyn.info/.

Taksa notarialna

Notariusz za dokonanie określonych czynności pobiera taksę notarialną. Stawka ta jest ściśle regulowana, a jej maksymalne wysokości określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Należy mieć na względnie, że taksa notarialna jest jedynym wynagrodzeniem notariusza. 

Od pobranej taksy notarialnej, notariusz jest zobowiązany obliczyć, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego (w przypadku działalności na terenie miasta Olsztyn – na rzecz tego urzędu), podatku od towarów i usług (VAT).

Notariusz jest uprawniony również do pobierania i odprowadzania na rzecz Skarbu Państwa i samorządów, w tym Urzędu Skarbowego Olsztyn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od darowizny oraz opłat sądowych od wniosków o wpisy w księgach wieczystych zawartych aktów notarialnych.

Pobranie i odprowadzenie podatku nie wiąże się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem które należy uiścić na rzecz notariusza.

Pewność opłat

W związku z powyżej przedstawionymi zasadami dotyczącymi regulacji i zasad pobierania opłat za dokonane czynności, udając się do notariusza, mamy pewność, iż opłaty za daną czynność nie przekroczą kwoty wskazanej w przywołanym już rozporządzeniu. Notariusz zatem jest ograniczony w zakresie wynagrodzenia przepisami prawa.

Copyright Adwokat Misiura 2022
Shale theme by Siteturner